Tự động ẩn bình luận khi có chứa link liên kết

Cách này để tránh bị spam link liên kết khi họ bình luận bài viết của bạn mang tính pr hoặc truyền bá thông tin, làm cho bạn khó chịu. Cách...

Cách này để tránh bị spam link liên kết khi họ bình luận bài viết của bạn mang tính pr hoặc truyền bá thông tin, làm cho bạn khó chịu. Cách để tự động ẩn bình luận khi có link liên kết như sau:
Tự động ẩn bình luận khi có chứa link liên kết
Có 2 cách như sau:
Cách 1: Dùng CSS bạn tìm đến ]]>< và dán đoạn CSS sau lên trên nó
.comment_body p a {
display: none;
}
Cách 2: Dùng SCRIPT để ẩn, bạn tìm đến thẻ </body> và dán đoạn này lên trước nó[post_ad]
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
//Block Link Comments
function blockLinks(e,t){var n=document.getElementById(e),r=n.getElementsByTagName(t);for(var i=0;i<r.length;i++){if(r[i].innerHTML.indexOf("</a>")!==-1){r[i].innerHTML="No more <span style='background-color:rgba(255,255,255,0.3);color:#fff;padding:4px 8px;border-radius:3px'><b>live link</b></span> in this comments field";r[i].className="spammer-detected"}}}blockLinks("comment_block","p");
//Pre Comments Box
function cdClear(){var e=document.getElementById("codes");e.value="";e.focus();document.getElementById("cvrt").disabled=false}function cdConvert(){var e=document.getElementById("codes"),t=e.value,n=document.getElementById("opt1"),r=document.getElementById("opt2"),i=document.getElementById("opt3"),s=document.getElementById("opt4"),o=document.getElementById("opt5");t=t.replace(/\t/g," ");if(n.checked)t=t.replace(/&/g,"&");if(r.checked)t=t.replace(/'/g,"&#039;");if(i.checked)t=t.replace(/"/g,"&quot;");if(s.checked)t=t.replace(/</g,"&lt;");if(o.checked)t=t.replace(/>/g,"&gt;");if(t.lastIndexOf("\n")!=-1||t.length>40){t=t.replace(/^/,'<i rel="pre">')}else{t=t.replace(/^/,'<i rel="code">')}t=t.replace(/$/,"</i>");e.value=t;e.focus();e.select()};
//]]>
</script>
Lưu mẫu lại và xem kết quả. Chúc bạn thành công !
Tự động ẩn bình luận khi có chứa link liên kết Tự động ẩn bình luận khi có chứa link liên kết Xét bởi Trường Quang on 8/21/2016 Xếp hạng: 5

Không có nhận xét nào:

_Cấm spam link dưới mọi hình thức
_Các liên kết sử dụng cú pháp: <a href='#'>Text hiển thị</a>