Tối ưu Blogspot - #3 Sửa lỗi HTML5

Tiếp tục với chuyên mục tối ưu blogspot hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Sửa lỗi HTML5 cho blogspot.
Website chuẩn HTML5 - cũng là một trong những tiêu chí SEO hàng đầu mà mình đưa ra. Các cấu trúc lập trình mới như CSS3 và HTML5 có nhiều cải tiến mới, các ngôn ngữ lập trình mới đưa ra hỗ trợ nhiều lệnh hơn hơn nữa là trình duyệt sẽ đọc code chuẩn mới này nhanh chóng nhờ đó tăng tốc độ load website.
Tối ưu Blogspot - #3 Sửa lỗi HTML5
Kiểm tra chuẩn HTML5 cho website
Trang website validator.w3.org sẽ giúp bạn kiểm tra cấu trúc HTML5 cho website/blog của bạn và những đây là hướng dẫn để fix các lỗi HTML5.
Tối ưu Blogspot - #3 Sửa lỗi HTML5
Việc tối ưu HTML5 cũng có liên quan mật thiết đến việc tối ưu CSS3
1. Tối ưu cho các file .CSS nhúng link từ bên ngoài
Nếu khi kiểm tra HTML5 nếu có thấy lỗi từ các link nhúng ngoài này thì có 2 cách xử lý:
Cách 1: Copy hết toàn bộ CSS trong link đó và dán lại trước thẻ Skin và tối ưu
Cách 2: Dạng file .CSS nhúng bên ngoài:
<link href='http://abc.xyz/mnx.CSS' rel='stylesheet' type='text/css'/>
Bạn thay thành
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
//CSS Ready
function loadCSS(e, t, n) { "use strict"; var i = window.document.createElement("link"); var o = t || window.document.getElementsByTagName("script")[0]; i.rel = "stylesheet"; i.href = e; i.media = "only x"; o.parentNode.insertBefore(i, o); setTimeout(function () { i.media = n || "all" }) }
loadCSS("http://abc.xyz/mnx.CSS");
//]]>
</script>
Lưu mẫu lại và kiểm tra HTML5 lại sẽ mất các lỗi từ file này
2. Sửa lỗi HTML5 tại logo
Khi blog của bạn sử dụng Logo và check với công cụ kiểm tra HTML5 bạn sẽ thấy phát hiện lỗi HTML5 tại logo và đây là cách khắc phục để đạt chuẩn HTML5 tại logo
Bạn tìm đoạn code sau:
<img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width' style='display: block'/>
Và thay thế bằng
<b:if cond="data:blog.pageType == &quot;index&quot;">
<h1 itemprop="name">
<a expr:href="data:blog.homepageUrl" href="https://www.blogger.com/null" itemprop="url">
<img expr:alt="data:title" expr:id="data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;" expr:src="data:sourceUrl" expr:style="&quot;height:&quot; + data:height + &quot;width:&quot; + data:width + &quot;display: block&quot;" /><span style="display: none;"><data:blog .title=""></data:blog></span></a></h1>
<b:else>
<h3 itemprop="name">
<a expr:href="data:blog.homepageUrl" href="https://www.blogger.com/null" itemprop="url">
<img expr:alt="data:title" expr:id="data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;" expr:src="data:sourceUrl" expr:style="&quot;height:&quot; + data:height + &quot;width:&quot; + data:width + &quot;display: block&quot;" /><span style="display: none;"><data:blog .title=""></data:blog></span></a></h3>
</b:else></b:if>
Đoạn code thay thế mình đã sử dụng điều kiện nếu là ở trang chủ thì tên Blog sẽ khai báo là thẻ H1 và vào bài viết thì tên Blog sẽ chuyển thành thẻ H3. Nên các bạn cố gắng tìm các thẻ <b:if> .... </b:if> bao đoạn code tô đỏ để thay thế toàn diện.
3. Fix lỗi HTML5 phiên bản ver2
Tối ưu Blogspot - #3 Sửa lỗi HTML5
Đối với các template sử dụng version 2 bạn sẽ luôn thấy đoạn code sau:
<html b:version='2' class='v2' lang='vi' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
Khi kiểm tra HTML5 bạn sẽ thấy 7 - 8 lỗi từ đoạn code này vì vậy cách sửa là bạn xóa và giữ lại đoạn code sau:
<html b:version='2' class='v2' lang='vi'>
Lưu ý: mỗi lần truy cập vào mẫu đoạn code đầu lại xuất hiện, do đó bạn phải luôn xóa nó đi mỗi lần lưu template lại.
4. Sửa lỗi liên quan tới ảnh
Tối ưu Blogspot - #3 Sửa lỗi HTML5
Lỗi này liên quan đến hình ảnh thiếu khai báo thuộc tính alt="mô tả ảnh" bạn chỉ cần thêm thuộc tính alt vào sau thẻ mở ảnh <img alt="mô tả ảnh" src="url_ảnh"......../>
Lỗi này thường rất nhiều bạn hãy thêm thuộc tính alt vào hết trong ảnh nhé
5. Các lỗi cơ bản khác
Các lỗi thông thường khác công cụ đã báo cho các bạn chỉ cần tinh ý đọc được đề xuất bằng tiếng anh của nó bạn sẽ sửa lỗi nó dễ dàng.
Nếu các bạn có vướng mắc hãy để lại bình luận phía dưới mình sẽ hỗ trợ.
Chúc bạn thành công!
Tham khảo toilaquantri.com

Muốn giỏi, muốn thành công - chúng ta hãy học hỏi không ngừng hàng ngày.

0 Bình Luận